Rss Feed

Springs

Makin’ Springs

 

Å Laga Tel Fjører

 

Pay attention here fellers, and I’ll show you how to make a simple patch box or cap box replacement spring in 12 easy steps.  Now you ain’t needin’ to do any Hoodoo during the full of the moon or hold your tongue just so. Makin’ springs is easy, but you have to believe in what you’re doing.  The following paragraphs and photos will show you the steps involved to make a new spring for ol’ Don last winter.  These instructions are in my local Iowegian and also a Norwegian dialect, courtesy of Iver Frøslie.

Følj me’ her nå karer, så ska’ je’ te dekk åssen di’ lagar ny fjør åt leddik’en ders i 12 ørsmå skrett.  Å ikke trøng di å drive mæ no’ trølldom ell’ dænse under fullmå’en ell’ hølle tonga der’s på bestæmte måter i munn’ hell’.  Å laga fjører er ikkeno’ hæksekunst men du må ha trua på dæ du driv på mæ.  Avsnitta nea’for og bilda viser dekk å di må gjøra for å laga tel nye fjører, slik je’ gjorde for’n gamle Don sist vinter.  Dessa innstruksjona er på Iowegian, og åsså oversett tel Hadelænnsk ta’n Iver Frøslie.

I have just cut off a piece of raw spring stock with which to make the replacement spring.  You can see the broken original spring in the photo.  The spring blank is oversize and will be filed and ground into proper shape.

Her ha’ je’ har saga tæl et emne i fjørstål som je’ ska’ laga tel den nye fjøra ta.  Den knekte fjøra kænn du åsså sjå på bilde.  Emne ska’ vara litt større ell den ferdige fjøra, for fjøra ska’ files og slipes tel rektige dimmensjoner seinere.

The blank is now shaped and has been drilled for the mounting screw.

Emne er nå ferdi forme’, og je’ har bårre et høl åt skruen.

This photo shows the old spring , the new one which has now been bent into final shape, and the old Hawken cap box that it will fit under.

Detta bilde viser den gamle fjøra, den nye fjøra som nå er bøgd til si’ endelige form, og den gamle Hawken leddiken som fjøra ska’ passe ti’.

Use a small propane torch and heat the spring up until it is evenly red hot all over.  One method of determining when the metal is at the proper temperature for quenching, is to try and get a magnet to stick to the red hot spring.  If the magnet is not attracted to the spring, the spring is at the proper temperature.

Bruk proppanbrænner’n din og varm opp fjøra tæl’a er jamnt rau over de’ hele. En grei måte å væta at stålet er passe vart for hær’ing på er “magnet prøva”;  Dersom attre en magnet’en ikke vil sitta fast på stålet, så er stålet passe vart for hæl’ing.

Then quench it in a can of old used motor oil.  Move the spring around in the oil as it cools.  Do not let it remain in one position only.  When the spring has cooled off, it is very hard and brittle.  WARNING: It will break if you try to bend or flex it at this time.

Så hæl’er du fjøra i en blekkboks me’ spillølje. Rør fjøra litt runt i ølja mens du kjøler a’ ner. Du ska’ ikke hølle fjøra stille i ølja mens du hæl’er ‘a.  Når fjøra har kjølt se’ ner, er’a hard og sprø som et flattbrø’. ADVARSEL: Den nye fjøra di’ vil knække viss de’ at du prøver på å bøyge ell vri på’a nå.

When it has cooled off, clean it up a bit and then lay it in a small can, such as a sardine can as shown.  You will note that the can is laying on a small bar of steel to raise one end of the can.  By tipping the can, you will need to use less oil to cover the spring.

Når fjøra har kjølt seg ner, gjør’a rein litt og legg’a i ei lita blekkdåse, slik som sardinboksen je’ har brukt på bildet.  Je’ har brukt et ørlite stålstykkje under eine ein’en på boksen for da kænn je’ bruke litt mindre ølje for å dække over fjøra.

Pour some of that old motor oil into the sardine can, but only enough that will allow it to just cover the spring completely.  No sense of using an entire can of oil when a table spoon or two will do.

Tøm oppi litt ta spilløja di’ i sardinboksen, men bare såvidt nok tæl atte de dekker over hue på fjøra. Ikkeno’ vits i å bruke ei hel kænne me’ ølje når ei teskje ell to er nok.

Once the spring is completely covered up with oil, take your propane torch and play the flame all over the top of the oil, on all sides and the bottom of the can to heat up the oil.  Do not hold the torch in one spot.  Keep it constantly moving.  You want the oil to get hot, but you do not want to screw up your spring by holding the flame on it.

Når fjøra er helt dekt ta ølje, ta fram pruppanbrennar’n din att, og varm ølja godt opp i frå alle kanter ta boksen, innkludert ovante’.  Ikke varm på bare ett stelle, men ha brennar’n i bevegelse hele ti’a.  Du ska’ varme opp ølja, mænn du ska’ ikke ødelegge fjøra mæ å hølle flamme’n rett på’a.

Now that oil’s going to get hot.  In fact, it’s going to start boiling, bubbling, snapping and popping at you. Then it’s going to ignite.  Let it burn!  That is why you see the can has been moved out of doors.  Your wife might not like the house smelling of smoke.  Oil burns at about 700 (370 C.) degrees. This is the temperature where the spring has to be heated to in order to draw it’s temper.  This will allow the spring to be flexible and resilient.  Allow the fire to burn until the oil has been used up, but do not allow the wind to extinguish the flames.  If it does, relight it immediately.  When the fire has burned itself out, there’s going to be one dirty, oily, gummy, and sooty mess in that can.  Let it cool off.

Ølja i sardinboksen kommer tæl å ble jøtt varm.  Faktisk så varm at’n bynner å koke, boble og sprute, og da kommer’n før ell seinere tel å fata ti. La’n bare brenne!  Nettop deffor lik je’ bæst å drive utomhus mæ detta arb’e.  Kjerringa di’ kommer ikke tæl å like lukta ta brent spillølje i huse’ hell’.  Ølje brenn mæ tempratur på omkring 700 grader F (370 C ( o.a.)).  Dætta er den tempratur’n fjøra må værmes oppat tæl for å ble mjuk og seig.  La varmen brenne ut slik at ølja bler helt borte, men pass på att’re vind’n ikke blåse’ ut varmen for deg. Hvis varmen blåser ut for deg, tenn på’n att me en gong.  Når varmen har gått ut ta sæ sjøl, er boksen og fjøra di’ full ta møkk, fett, sot og anna gørr.  La’n kjøle seg neratt før du klår på’n.

When the spring has cooled down enough for you to handle it safely, clean it up with a rag to your satisfaction.  When it’s clean, install it.

Når fjøra har kjølt seg ner nok tel at du kænn ta i’a uten å gjøra ska’e på folk ell’ fe, så kænn du plukke’a opp å gjøra’a skikkli’ rein og pusse på’a tel du får’a slik du vil ha’a.

After it is installed, put a drop of clean oil or grease on the spring and open the lid.  In my past experience, I have found out that usually a spring will break during the first 25 times that you use it or it will last forever.  Flex it a few times and see if it cracks or not.  If there is not enough tension on the spring, reheat it to red and let it slowly cool.  Rebend the spring to where you think it ought to be.  Start the process all over again until success is achieved.  This can be done several times as long as you do not burn the carbon out of the steel.   Easy, wasn’t it?

Når fjøra er på plass der’a ska vara, slepper’u ei dråpe me rein ølje ell’ fett på fjøra og lukker opp leddik-løkket.  Errfaringa mi’ telsier at fjører som regel enten knekk i løpet ta dei 25 fysste gonga du bøyer’a, ell’ så høller’a tel evig ti’.  Bøy fjøra di’ no’n gonger så serru fort om fjøra knekker ell ikke.  Hvis fjøra ikke er stiv nok åt deg, varm’a oppat tel jamt rau, og la’a kjøle langsomt ne’at.  Bøy’a så tel dæn fassongen der du trur’a ska’ ha. Gjenta hæl’e prosessen frå bynnelsen att tel fjøra er som’a ska’ vara.  Dætta kan om nødvendi’ gjøras mange gonger så lenge du passe’ på å ikke brenner karbonet tur stålet.  Enkel, eller hå sier di, kara?